حمایت معماران  وگروه های مختلف معماری از  اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

حمایت معماران وگروه های مختلف معماری از اهدای جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی

معماران وگروه های مختلف معماری پیرو مصوبه شورای هنر شوای عالی انقلاب فرهنگی مبنی...
شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

شورای هنر کلیات جایزه ملی معماری انقلاب اسلامی راتصویب کرد

چهارمین جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست سید عباس صالحی وزیر...
با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنر بودن معماری به رسمیت شناخته شد به گزارش...

درباره ما

قسمتهایی از اساسنامه بنیاد معماری انقلاب اسلامی

شکل گیری انقلاب اسلامی ناشی از تحول و رشد فرهنگی جامعه و روی آوردن اقشار مختلف ، به ویژه قشرهای جوان و فرهنگی جامعه به ارزشهای ایرانی اسلامی بوده و آرمان  اصلی انقلاب  ، تحقق جامعه و تمدنی نمونه و برخوردار از شاخص های رشد و تعالی انسانی و اسلامی است.

رسالت تمدن ساز انقلاب اسلامی بی تردید برخاسته از هویت این انقلاب و در عین حال پاسخی به کشش های تاریخی ایران اسلامی برای ایفای نقش در تمدن جهانی است.

به نحوی که یکی از ابعاد رسالت مهم انقلاب اسلامی بازیابی هویتی برخاسته از تمدن اسلامی ایرانی می باشد.

بدین لحاظ پیدایی و پدیداری تمدن نوین اسلامی از اهداف بلند انقلاب اسلامی ایران شمرده می شود لذا لزوم پایه گذاری نگاهی نوین به هنر معماری متناسب با مولفه های اصلی انقلاب اسلامی از ملزومات ادامه این حرکت آرمانی است .

معماری و عناصر موجود در فضاهای شهری به عنوان تجسمی برخاسته از متن تمدن هر کشور همواره بعنوان  مظهر بیرونی فرهنگ یک جامعه مطرح بوده و نماد مناسبی برای مطالعه فرهنگ آن جامعه محسوب می شود.

از این منظر پیرو فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت اعتلای فرهنگ کشور و لزوم ایجاد حرکت جهادی درکلیه امورو براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی  با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده "بنیاد معماری انقلاب اسلامی "تشکیل گردید.

- هدف بنیاد: بنیاد  با اهداف ارتقاء فرهنگی تأسیس شده است .

پرداختن به ارزش های تمدن اسلامی ایرانی وتعمیق فرهنگ معنویت در هنر اصیل معماری مطابق منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی .  

بهره گیری از هنر ناب معماری اسلامی ایرانی به منظور تبیین مفاهیم کمال معنوی وتعالیم الهی .

 ارتقای سطح آگاهی اجتماعی نسبت به هنر اصیل معماری ایرانی اسلامی وتبیین نقش همگانی در این زمینه .

 تاثیر گذاری در جهت گیری های معماری وشهرسازی کشور وجریان سازی هنر معماری متناسب با ارزشهای انقلاب اسلامی

 نهادینه کردن ارزش های معماری انقلاب اسلامی که مبتنی برذکر و ارتباط با عوالم بالا بود و منتج به نهادینه شدن حیات طیبه و ایجاد سبک زندگی متناسب با آن و تحکیم بنیان خانواده می گردد .

 حمایت از پژوهش ها، تولید دانش وفعالیت های محققان نسل حاضر در حوزه هنر معماری ودر راستای تعمیق ارزشهای معماری ایرانی اسلامی  .

 بنیاد دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است واز نظر خط مشی واصول کلی سیاست های فرهنگی- هنری تحت نظارت هیات امناء  فعالیت خواهد کرد.